Zakłady Dużego Ryzyka
Arcelor Mittal Poland


W ArcelorMittal Poland  wdrożono zintegrowany system zarządzania według norm: ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001 i ISO 14001, specyfikacji technicznej IATF16949 oraz wymagań Prawa ochrony środowiska. System ma na celu zapewnienie standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakości produkcji oraz zagwarantowanie ciągłego rozwoju i promocję bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu  najwyższych standardów obowiązujących na świecie.

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Zakład Dużego Ryzyka do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takiej awarii oraz udostępnianie tych informacji społeczeństwu (art.261 ust.1, ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami).Niniejsza strona internetowa spełnia również wymogi art.261a. 


Zakładami Dużego Ryzyka są wszystkie jednostki przemysłowe zdefiniowane przez art. 248 Prawa ochrony środowiska.

FAQ

 • Które zakłady określa się mianem Zakładów Dużego Ryzyka?

  W myśl art. 248 Ustawy Prawo ochrony środowiska:zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią przemysłową" w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku",albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku".

  Ilość posiadanych substancji niebezpiecznych, która kwalifikuje zakład do Zakładu Dużego Ryzyka została określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.(Dz. U. 2016.138).
   
 • Które zakłady ArcelorMittal Poland zaliczane są do Zakładów Dużego Ryzyka?

  Na podstawie analiz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładów ArcelorMittal Poland, do Zakładów Dużego Ryzyka zaliczono Oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach.

  Nie oznacza to jednak, że sąsiedztwo takiego zakładu powinno być niepokojące. Zakłady posiadające na swoim terenie instalacje w których znajdują się substancje niebezpieczne w ilości kwalifikującej je do Zakładu Dużego Ryzyka, muszą spełniać wymagania, jakie stawia przed nimi Ustawa Prawo ochrony środowiska. Zakłady te, tworzą odpowiednie dokumenty w tym zgłoszenie, Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w których informują przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej o ilościach substancji niebezpiecznych, działaniach prewencyjnych celem zapobiegania jakimkolwiek awariom oraz opracowują scenariusze na wypadek awarii. Dzięki takiej analizie oraz stosowaniu warstw zabezpieczeń (procedury, aparatura kontrolno-pomiarowa, wewnętrzne jednostki straży pożarnej itp.), możesz być przekonany, że zakłady planując inwestycje kładą nacisk zarówno na twoje bezpieczeństwo, jak i otaczające środowisko.

  Wszystkie te działania spina obligatoryjny system zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania.
   
 • Dlaczego ArcelorMittal Poland udostępnia publicznie informacje na temat Zakładów Dużego Ryzyka?

  Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami „Prawo ochrony środowiska Dział II, Rozdział 2” „Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej” o treści:

  Art. 261. 5. Prowadzący Zakład o Dużym Ryzyku jest obowiązany do:

  1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu;

  Art. 261. 6. Obowiązki określone w ust. 5 realizuje się przez:

  1) udostępnianie informacji na stronie internetowej zakładu;


  Art. 261a.

  1  Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości:
  1)   oznaczenia prowadzącego zakład;
  2)   potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;
  3)   opisu działalności zakładu;
  4)   charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;
  5)   informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej
  .

  2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku podaje również do publicznej wiadomości:
  1)   informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie;
  2)   informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

  Zapewniamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dodatkowo wzmocniony dzięki realizacji wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska. Dzieląc się informacjami o Zakładzie Dużego Ryzyka, chcemy upewnić cię, że nasza obecność w twoim sąsiedztwie nie powinna cię niepokoić. Chcemy zapewnić, że systemy bezpieczeństwa zastosowane w obszarze zakładu stanowią gwarancję spokojnej pracy nie tylko naszych pracowników, ale też osób przebywających na terenie naszego zakładu, jak i w jego najbliższej okolicy.
   
 • Czy władze lokalne posiadają informacje o Zakładach Dużego Ryzyka znajdujących się w ich obszarach terytorialnych?

  Tak, władze lokalne posiadają kompleksową wiedzę na temat Zakładów Dużego Ryzyka, dzięki informacjom przekazywanym przez same zakłady. Zakres wiedzy obejmuje m.in. informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości, a także właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony  środowiska, prezydentowi miasta, skąd trafiają do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W obszarze terytorialnym, w którym znajduje się Zakład Dużego Ryzyka uwzględniono zagrożenia w Planie Obrony Cywilnej. Powyższe działania wypełniają zapisy art. 260 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
   
 • Skąd Państwowa Straż Pożarna posiada informacje, które mogą być przydatne w trakcie wystąpienia ewentualnej awarii?

  Zakłady Dużego Ryzyka przekazują Państwowej Straży Pożarnej Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w którym określone są zasady postępowania podczas tego typu zdarzeń, informują też jakimi siłami i środkami dysponują, aby przeciwdziałać awarii. Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska ZDR ArcelorMittal Poland, organizuje wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ćwiczenia minimum raz na trzy lata. Oprócz ćwiczeń z jednostkami zewnętrznymi Państwowej Straży Pożarnej prowadzone są ćwiczenia wewnętrzne zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nakłady finansowe na doskonalenie służb oraz poprawę bezpieczeństwa instalacji gwarantują zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, a więc bezpieczeństwo zarówno wewnątrz zakładu, jak i jego okolicy.
 • Prowadzący i Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka - kto pełni te funkcje w ArcelorMittal Poland S.A. ?

  Prowadzącym Zakład ZDR w rozumieniu „Prawa Ochrony Środowiska” jest Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, którego Prezesem jest Pan Sanjay Samaddar.
  Z uwagi na to, że w skład ArcelorMittal Poland S.A. wchodzą trzy lokalizacje zaliczane jako ZDR, terytorialnie odrębnie podlegające pod instytucje państwowe (KW PSP i WIOŚ), Zarząd Spółki powierzył obowiązki trzem Kierującym ZDR, tj:
  - ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej – Pan Bogdan Mikołajczyk,
  - ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie – Pan Grzegorz Maracha,
  - ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach – Pan Wojciech Kaczmarek.

  Kierujący otrzymali od Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. stosowne pełnomocnictwa.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

 • Zasady alarmowania:
  Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną.
  Komunikaty ostrzegawcze o strefie Z będą  ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej, czy Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.
  Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący.
  Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne, radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zasady i warunki ewakuacji:
  Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.
 • Zasady kierowania ewakuacją:
  Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta.          Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:
  • szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na „Planie” Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;
  • sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;
  • przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;
  • stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

  UWAGA:
  Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

Szczegółowe pytania można kierować poprzez EKO-Ambasadora ArcelorMittal Poland: zielona.huta@arcelormittal.com
Bezpłatna infolinia: 0800 800 331