Zakłady Dużego Ryzyka
Arcelor Mittal Poland

Dąbrowa Górnicza

ostatnia aktualizacja: luty 2020

ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej, ze względu na posiadane ilości substancji niebezpiecznych,  jakimi są wytwarzane gazy - wielkopiecowy i konwertorowy - zaliczony został do Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym, Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. AMP Oddział w Dąbrowie Górniczej dokonał Zgłoszenia oraz przekazał Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym do WIOŚ w Katowicach oraz KW PSP w Katowicach.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej identyfikuje substancje niebezpieczne w swoim obszarze i przekazuje do Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład posiada opracowany Program Zapobiegania Awariom, który jest cyklicznie weryfikowany i aktualizowany.

Ze względu na prognozowaną strefę zagrożenia, która mieści się w granicach obszaru ogrodzonego i kontrolowanego przez ochronę ppoż., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odstąpiła od konieczności sporządzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy uznany jest jako plan obowiązujący wszystkie firmy w lokalizacji nadzorowanej przez ArcelorMittal Poland.

Zakład posiada opracowany i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Raport o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej opracował system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wytycznymi Ustawy Prawo ochrony środowiska, jako element ogólnego systemu zarządzania firmą w celu niedopuszczenia do powstania poważnej awarii przemysłowej. W przypadku istotnych zmian w ruchu zakładu wprowadzono do stosowania system identyfikowania potencjalnych awarii, które podlegają systematycznej analizie.

Monitoring oddziału realizowany jest poprzez:

  • cykliczne audyty systemu bezpieczeństwa procesowego,
  • regularne przeglądy techniczne instalacji, obiektów i budowli, w których znajdują się substancje,
  • ciągły system monitorowania kluczowych parametrów procesu, mających wpływ na bezpieczeństwo.

Sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowej zawarty jest w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w aktach normatywnych, procedurach i instrukcjach, których znajomość obowiązuje wszystkich pracowników firmy i firm pracujących na rzecz oddziału.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przeanalizował scenariusze ewentualnych awarii, dla wytypowanych reprezentatywnych miejsc w obszarach Zakładów produkcyjnych, pod kątem zdarzeń z gazem wielkopiecowym oraz gazem konwertorowym, kwalifikującymi Oddział jako tzw. Zakład Dużego Ryzyka. Scenariusze ewentualnych awarii polegające na rozszczelnieniu instalacji zostały obliczone we współpracy ze specjalistyczną firmą, a hipotetyczne zdarzenia dotyczyły rozprzestrzeniania chmury toksycznej, promieniowania cieplnego oraz fali nadciśnienia dla reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Obliczenia te potwierdziły, że strefa zagrożenia w przypadku ewentualnej awarii nie wydostanie się poza obszar Oddziału.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami:

  • własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia wewnętrznych jednostek ratowniczych,
  • Stacji Nadzoru Gazowego, Ochotniczymi Drużynami Ratownictwa Gazowego i służbami technicznymi zakładu w celu ograniczenia lub zablokowania emisji,pożaru lub efektów klęsk żywiołowych
  • Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland,
  • Państwowej Straży Pożarnej.

Lokalny zespół zarządzania kryzysowego, w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowych, uruchamia proces zarządzania kryzysowego zgodnie z właściwymi standardami operacyjnymi korporacji. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. poważnej awarii przemysłowej, Kierujący Zakładem Dużego Ryzyka informuje Śląską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Dąbrowa Górnicza. Ludność znajdująca się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązana jest do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji ratowniczej.

Substancje niebezpieczne występujące na terenie ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej

Substancja niebezpieczna

Środki pierwszej pomocy

Rodzaj zagrożenia wg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008

Substancje kwalifikujące do Zakładu Dużego Ryzyka

Gaz wielkopiecowy

Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt  przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską.
Kontakt ze skórą: nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy.

Kontakt z oczami nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy.

Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu.

 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy  oraz skutki narażenia

Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę.

 

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku kłopotów z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.

H220,H280,H331,H360,H372

Gaz konwertorowy

Opis środków pierwszej pomocy.
Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć poszkodowanego z obszaru kontaktu.

Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską.


Najważniejsze ostre i opóźnione objawy  oraz skutki narażenia

Może wywoływać zawroty głowy, ból głowy, utratę przytomności, śpiączkę. Wysoki poziom narażenia może spowodować uduszenie z powodu braku tlenu.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku kłopotów z oddychaniem zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.

 

H220, H280, H331, H360, H372

 

 

 

 

Substancje kwalifikujące do Zakładu Zwiększonego Ryzyka

Tlen

Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru.

Kontakt ze skórą: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu.

Kontakt z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu..

Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia


Najważniejsze ostre i opóźnione objawy  oraz skutki narażenia

Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i drgawki.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Brak danych

H270, H280,

Gaz koksowniczy

Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt przez drogi oddechowe: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia zapewnić dostęp świeżego powietrza, natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Wcześniej o ile możliwe podawać tlen, nie podawać mleka. Postępować jak przy zaczadzeniu.

Chronić poszkodowanego przed wychłodzeniem.

Kontakt ze skórą: nie dotyczy

Kontakt z oczami: nie dotyczy.

Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy  oraz skutki narażenia

Objawy zatrucia tlenkiem węgla, przymglenie świadomości, zawroty i bóle głowy, zaburzenia wzrokowe, uczucie odurzenia, nudności. W konsekwencji utrata przytomności.  

Wskazania dotyczące  natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Natychmiast wynieść ze strefy zagrożenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa, podać tlen, jeśli to możliwe. 

 

 

H220,H280,H331,H350,
H360,H373,H400

Substancje raportowane, nieobjęte Dyrektywą Seveso III

Magnez (stosowany w postaci Mg95L)

Opis środków pierwszej pomocy

 

Informacje ogólne: zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów należy zgłosić się do lekarza.
Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą i mydłem W przypadku gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy się skontaktować z lekarzem.

Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Po połknięciu: natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Nie są znane.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe

 

H228, H261, H252, H319

Pył węglowy

Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami: suchy produkt zawiera ostre drobiny mogące podrażnić oko w przypadku zaprószenia. Przemyć oko dużą ilością czystej wody, przy szeroko odciągniętej powiece.

W przypadku pozostania w oku drobnych cząstek założyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Nie powoduje podrażnień. W przypadku zanieczyszczenia skaleczonej skóry umyć dobrze wodą z mydłem, zdezynfekować, założyć jałowy opatrunek.

W przypadkach szczególnych zapewnić konsultację lekarską.

Kontakt przez przewód pokarmowy: brak ryzyka, nie powoduje dolegliwości. Możliwość pomyłkowego spożycia mało prawdopodobna.

Kontakt przez drogi oddechowe: pył węglowy wdychany do płuc może powodować podrażnienie. Wyprowadzić poszkodowanego z zapylonej strefy i zapewnić świeże powietrze.

 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy  oraz skutki narażenia

Długotrwałe narażenie na działanie pyłu węglowego może powodować wystąpienie choroby zawodowej - pylicy.

 

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie dotyczy

H252